જાન્યુઆરી માસના ક્રૂષિ કાર્ય

gm-crops

  • કપાસના પાક્માં એકાંતરે પાટલે જરૂરિયાત મુજબનું પિયત આપવું.
  • ઉનાળું મગ્ફળી, બાજરી તથા મગ માટે ઇચ્છિત જાતો માટેના સર્ટિફાઇડ બીજ સરકાર માન્ય઼ અધિક્રુત વિક્રેતા પાસેથિ ખરીદ કરવા, જમીનની તૈયારી કરવી.
  • આંબાના વ્રુક્ષો પર મોર આવવાની શરૂઆત થાય છે તેથી ફુગનાશક દવા જેવીકે એન્ડોસલ્ફાન (420 મિલી) ફોઝેલોન (420 મિલી) + હેક્ઝાકોનાઝોલ (200 મિલી) ટાય઼ડેમોર્ફ (100 મિલી) 200 લીટર પાણીમાં છંટકાવ કરવો.
  • મગફળીની ભલામણ કરેલ જાતો (જાતો 2, 5 અને 7) છેલ્લા અઠવડીયામાં 30 X 10 સેમિ અંતરે વાવેતર કરવું. વાવેતર પહેલા બીયારણને ફુગનાશક દવા (બાવીસ્ટીન 20 ગ્રામ/10 લીટર) નો પટ આપવો. સેંદ્રિય ખાતરમાં 15 ગાડા છાણિયું ખાતર ઉપરાંત 25+50 (કિલો/હેક્ટેર) રાસાય઼ણિક ખાતર આપવું.
  • દિવેલાના પાક્માં દિવેલાની જાત મુજબ પરિપક્વતાના દિવસો ધ્યાનમાં લેવા.
  • બીડી તમાકુના છોડની કાપણી બાદ છોડને જ્ગ્યા પર 5 થી 7 દિવસ ઉંધો કરી રાખવામાં આવે છે. જ્યારે પાન સુકાય઼ જાય઼ ત્યારે મધ્યનસને દુર કરવી.

હવે તમે પણ સફળકિસાનની વેબસાઈટ દ્વારા અન્ય કિસાનમિત્રો સાથે માહિતી શેર કરી શકો છો. માહિતી કેવી રીતે આપવી એ જાણવા માટે અહીં જુઓ.

તમે અન્ય કિસાનમિત્રોએ આપેલ માહિતી  ખેડૂતો માટે,ખેડૂતો દ્વારા પર જોઈ શકો છો.

સફલ કિસાન દ્વારા મોકલાતી ખેતી વિશેની નવી માહિતી વિશે વાટસએપ પર જાણવા માંગતા હોય તો

  • તમારૂં નામ, વોટ્સએપ મોબાઇલ નંબર, ગામ, તાલુકો અને જીલ્લો નીચે આપો.
  • 9742946225 નંબર તમારા ફોન પર સેવ કરો. નંબર સેવ કર્યા વગર વોટ્સએપ પર મેસેજ નહીં મળે
  • તમારા ફોનથી 9742946225 પર Hi મેસેજ મોકલો.

તમે એક વાર તમારી માહિતી આપી હોય તો પાછી આપવાની જરૂર નથી.

તમારું નામ*
અટક*
વોટ્સએપ નંબર*
ગામ*
તાલુકો*
જીલ્લો*
શું તમે સફલ કિસાનનો નંબર 9742946225 તમારા ફોન પર સેવ કર્યો છે? સેવ કરેલ હોય તો 'Yes' લખો. નંબર સેવ કર્યા વગર અમારા મેસેજ નહી મળે.*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *