તલ

ઉનાળામાં તલની કઈ જાત વાવવા માટે પસંદ કરવી?

ગુજરાત તલ-2 અને ગુજરાત તલ-3 નું વાવેતર કરી શકાય. ગુજરાત તલ-2 ઉનાળા માટે વધારે અનુકુળ છે.

ઉનાળું તલનું વાવેતર ક્યારે કરવું?

ઉનાળું તલનું વાવેતર 15મી ફેબ્રુઆરીની આસપાસ કરવાથી સારૂં ઉત્પાદન મળે છે. વહેલું વાવેતર કરવાથી ઠંડી ને લિધે સારો ઉગાવો મળતો નથી તેમજ મોડુ વાવેતર કરવાથી કાપણી વખતે વરસાદ આવી જવાથી નુક્શાન થવાનો ભય રહે છે.

ઉનાળું તલમાં પિયત કેટલા આપવા તેમજ શું કાળજી રાખવી?

ઉનાળું તલમાં જમીનની જાત અને હવામાન આધારિત 9 થી 10 પિયતની જરૂર પડે છે. પ્ર્થમ ઓરવણાનું પિયત, બીજું વાવણી બાદ ચાર દિવસે સારા ઉગાવ માટે આછુ પિયત આપવું. ઉગાવો થઇ ગયા બાદ પિયત આપવામાં છોડ ડુબીના જાય તે ખાસ કાળજી રાખવી. ત્યાર બાદ પિયત જરૂરીયાત મુજબ 8 થી 10 દિવસના ગાળે આપવું. ફુલ આવવા, બેઢા બેસવા તથા દાણાના વિકાસ સમયે પિયતની ખેંચ ન જણાય તે રીતે  પિયત આપવા.

હવે તમે પણ સફળકિસાનની વેબસાઈટ દ્વારા અન્ય કિસાનમિત્રો સાથે માહિતી શેર કરી શકો છો. માહિતી કેવી રીતે આપવી એ જાણવા માટે અહીં જુઓ.

તમે અન્ય કિસાનમિત્રોએ આપેલ માહિતી  ખેડૂતો માટે,ખેડૂતો દ્વારા પર જોઈ શકો છો.

સફલ કિસાન દ્વારા મોકલાતી ખેતી વિશેની નવી માહિતી વિશે વાટસએપ પર જાણવા માંગતા હોય તો

  • તમારૂં નામ, વોટ્સએપ મોબાઇલ નંબર, ગામ, તાલુકો અને જીલ્લો નીચે આપો.
  • 9742946225 નંબર તમારા ફોન પર સેવ કરો. નંબર સેવ કર્યા વગર વોટ્સએપ પર મેસેજ નહીં મળે
  • તમારા ફોનથી 9742946225 પર Hi મેસેજ મોકલો.

તમે એક વાર તમારી માહિતી આપી હોય તો પાછી આપવાની જરૂર નથી.

તમારું નામ*
અટક*
વોટ્સએપ નંબર*
ગામ*
તાલુકો*
જીલ્લો*
શું તમે સફલ કિસાનનો નંબર 9742946225 તમારા ફોન પર સેવ કર્યો છે? સેવ કરેલ હોય તો 'Yes' લખો. નંબર સેવ કર્યા વગર અમારા મેસેજ નહી મળે.*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *